Zapotrzebowanie i sieć

Na dzień 01.01.2019r. zapotrzebowanie wynosiło 13,121365 MW tj.:
na potrzeby mieszkalne – 7,98 MW
użyteczności publicznej – 3,59 MW
oświaty – 1,55 MW

Powierzchnia ogrzewana to około 155.000,00 m2.
Spółka dostarcza ciepło do 82 węzłów cieplnych.

Długość eksploatowanej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej to około 7,9 km z czego:
– sieci kanałowe – 5,0 km
– sieci preizolowane – 2,9 km
Długość sieci ciepłowniczej niskoparametrowej wynosi około 1,0 km

ZMIANY MOCY ZAMÓWIONEJ NA PRZESTRZENI LAT 2007 – 2019

Stan na 01.01.2007r. – 15,927876 MW
Stan na 01.01.2008r. – 15,706164 MW
Stan na 01.01.2009r. – 15,119635 MW
Stan na 01.01.2010r. – 14,999321 MW
Stan na 01.01.2011r. – 14,167827 MW
Stan na 01.01.2012r. – 14,123326 MW
Stan na 01.01.2013r. – 13,656091 MW
Stan na 01.01.2014r. – 13,437065 MW
Stan na 01.01.2015r. – 13,373121 MW
Stan na 01.01.2016r. – 13,534107 MW
Stan na 01.01.2017r. – 13,300790 MW
Stan na 01.01.2018r. – 13,029871 MW
Stan na 01.01.2019r. – 13,121365 MW

W porównaniu do roku 2007 moc zamówiona zmniejszyła się o 2,806511 MW pomimo ciągłego
przyłączania nowych odbiorców. Największy odbiorca PEC – Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko
– Własnościowa w porównaniu do roku 2000 zmniejszyła moc zamówioną o około 34 %

Moc zamówiona przez odbiorców co roku ulega zmniejszeniu, co jest spowodowane termomodernizacją budynków, wymianą okien.
PEC w miarę swoich możliwości finansowych przyłącza do sieci cieplnej nowych odbiorców ale są przypadki rozwiązywania umów przez odbiorców i rezygnacji z ogrzewania z sieci miejskiej.
Od roku 2015 do 2017 Przedsiębiorstwo wybudowało przyłącza do
4 budynków jednorodzinnych, 2 budynków usługowych i 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Ogółem długość nowobudowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami to 377,60 m.
Koszt budowy tych przyłączy – 199.497,79 zł