Modernizacja

W roku 2018 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Mońkach wybudowało sieć cieplną i 12 przyłączy
do budynków wielorodzinnych i budynków jednorodzinnych
przy Al. Wojska Polskiego i Al. Niepodległości w Mońkach:
– długość sieci – 755,50 m
– długość przyłączy – 330,50 m.
Ogółem 1.086,00 m.
Zamówiona moc cieplna dla tych odbiorców to 0,242000 MW.
Koszt budowy inwestycji – 785.503,81 zł.
Pożyczka z WFOŚiGW – 500.000,00 zł

Kotły eksploatowane przez PEC zostały wybudowane w roku 1979, przeprowadzano tylko drobne remonty. Kotły nie spełniają norm ochrony środowiska, są także bardzo mocno wyeksploatowane.
Wymogi ochrony środowiska zmusiły PEC do gruntownego remontu
i modernizacji w celu bezpiecznego zabezpieczenia dostawy ciepła
do mieszkańców i instytucji.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2017r. podpisało Umowę nr 1/2017 z firmą ZAMER Spółka Komandytowa, Kraszewo 44 wyłonioną w drodze przetargu na „Modernizację Kotłowni Głównej w Mońkach”.
Zakres prac obejmował:

  • modernizację odpylania i remont kotła typu WR- 5 Nr 2
  • modernizację odpylania i remont kotła typu WR- 5 Nr 3
  • wymianę pomp mieszających.

Całość remontów i modernizacji kotłów wyniosła kwotę
2.245.986,05 zł netto.
Przekraczało to możliwości finansowe PEC i w związku z tym wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o pożyczkę w wysokości 2.000.000,00 zł, która będzie spłacana od 30.06.2018r. do 31.12.2027r.
W wyniku przeprowadzonych remontów zmniejszyły się gazy i pyłki wprowadzane do powietrza z procesów energetycznego spalania paliwa (miału węglowego) w kotłowni, potwierdzone sprawozdaniami z badań emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z kotłów wodnych.