O nas

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach Sp. z o. o zostało utworzone 16.01.1992r. aktem notarialnym Rep. A 199/2 jako jednoosobowa spółka Gminy Mońki.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.387.000,00 zł.
Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła z dniem 1 lutego 1992r.
na bazie majątku przejętego z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku przez Gminę Mońki w wyniku komunalizacji i przekazanego aportem do utworzonej spółki.

Koncesje

W 1998 r. na podstawie ustawy „Prawo energetyczne”, Spółka uzyskała koncesje na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania
i dystrybucji ciepła:
– na wytwarzanie ciepła decyzja nr WCC/189/393/U/OT-7/98/MK
z późniejszymi zmianami
– na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/201/393/U/OT/-7/98/MK
z późniejszymi zmianami.
Obecnie w dniu 28 grudnia 2017r. Prezes URE decyzją OLB.4110.28.2017.AWr
i decyzją OLB.4110.29.2017.AWr zmienił termin obowiązywania obu koncesji przedłużając go do dnia 15 października 2028 r.
Sprzedaż ciepła prowadzona jest w oparciu o taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 30 listopada 2018r. Nr OLB.4210.16.2018.AGO.

PEC w Mońkach Sp. z o.o. jest jedynym w mieście producentem
i dystrybutorem energii cieplnej ze scentralizowanego systemu ciepłowniczego, zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem
i dystrybucją ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz technologicznych.
System ciepłowniczy jest oparty o centralne źródło ciepła, sieci przesyłowe oraz węzły cieplne.

Istniejąca kotłownia jest kotłownią wodną wysokoparametrową
o łącznej mocy zainstalowanej 14,538 MW.
W kotłowni znajdują się trzy kotły: jeden WR-2,5 oraz dwa kotły
WR-5.

Ciepło dostarczane jest głównie na potrzeby mieszkaniowe, użyteczności publicznej i oświaty.