Więcej o: Zmiana taryfy dla ciepła

Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o.o., stosownie do art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (tj. Dz.U.2019.0.756) zawiadamia,

że Zarządzeniem Nr 1/2022 Dyrektora  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Sp. z o.o. wprowadza się do stosowania taryfę dla ciepła obowiązującą od dnia 06.04.2022r. 

Powyższa „ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA” została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OLB.4210.5.2022.AGO z dnia 17.03.2022r. i opublikowana

w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 183/2022 r. w dniu 17.03.2022r.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

W załączeniu   –  kopia „ZMIANY TARYFY DLA CIEPŁA”, która stanowi załącznik do Decyzji  Prezesa URE z dnia 17.03.2022 r. Nr OLB.4210.5.2022.AGO

Więcej o: Dostawa miału węglowego w ilości 5000 Mg

Dostawa miału węglowego w ilości 5000 Mg

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę miału węglowego w ilości 5000 Mg loco plac składowy przedsiębiorstwa w Mońkach ul. Mickiewicza 54.

Ofertę należy złożyć w terminie 22 marca 2022 do godziny 10:00.

Więcej informacji:

https://bip.pec.um.monki.wrotapodlasia.pl/przetargi/dostawa-mialu-weglowego-w-ilosci-5000-mg.html