Zmiana taryfy

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z o.o., stosownie do art. 47 ustawy – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 z późn.zm.) zawiadamia,

że Zarządzeniem Nr 8/2022 Dyrektora  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Sp. z o.o. wprowadza się do stosowania taryfę dla ciepła obowiązującą od dnia 18.11.2022r.. 

Powyższa „TARYFA DLA CIEPŁA” została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NrOLB.4210.32.2022.AGO

z dnia 03.11.2022r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 716/2022 r. w dniu 03.11.2022r.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

W załączeniu   –  kopia „TARYFA DLA CIEPŁA”, która stanowi załącznik do Decyzji  Prezesa URE z dnia 03.11.2022 r. Nr OLB.4210.32.2022.AGO